Published Aug 25. 2015 - 11 months ago

Oshorokoma

Salvelinus malma malmax, also known as Dolly Varden
Yoshikazu Fujioka